Sabtu, 13 Juli 2024

Direktori Ketum

Ketua PP Muhammadiyah ( 1912 - 2011)


kh a dahlan.png

 

 

 

KH. Ahmad Dahlan

 

( 1912 – 1922 )

 

 

 

KH. Ibrahim

 

( 1923 – 1933 )

 

 

 

KH. Hisyam

 

( 1934 – 1936 )

 

 

 

KH. Mas Mansyur

 

( 1937 – 1941 )

 

 

 

Ki Bagus Hadikusuma

 

( 1944 – 1953)

 

 
 

Buya AR. Sutan Mansur

 

( 1956 – 1959)

 

 

 

H. M. Yunus Anis

 

(1959 – 1962)


 

 

KH. Ahmad Badawi

( 1962 – 1965

 

 

KH. Faqih Usman

( 1968 – 1971)

 

 

KH. AR Fachrudin

( 1971 – 1985)

 

 

KHA. Azhar Basyir, MA

( 1990 - 1995)

 

 

Prof. Dr. H. Amien Rais

( 1995 – 1998)

 

 

Prof. Dr. H. A. Syafi’i Maarif

( 1998 – 2005)

 

 

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

( 2005 – sekarang)

Menu Terkait