Sabtu, 13 Juli 2024

Direktori Muktamar

PERMUSYAWARATAN DAN KETUA
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
DARI MASA KE MASA
 
No.
Permusyawaratan
Tempat
Tahun
Ketua
1
Rapat Tahun Ke - 1
Yogyakarta
1912
KH. Ahmad Dahlan
2
Rapat Tahun Ke - 2
Yogyakarta
1913
KH. Ahmad Dahlan
3
Rapat Tahun Ke – 3
Yogyakarta
1914
KH. Ahmad Dahlan
4
Rapat Tahun Ke - 4
Yogyakarta
1915
KH. Ahmad Dahlan
5
Rapat Tahun Ke - 5
Yogyakarta
1916
KH. Ahmad Dahlan
6
Rapat Tahun Ke - 6
Yogyakarta
1917
KH. Ahmad Dahlan
7
Rapat Tahun Ke - 7
Yogyakarta
1918
KH. Ahmad Dahlan
8
Rapat Tahun Ke - 8
Yogyakarta
1919
KH. Ahmad Dahlan
9
Rapat Tahun Ke - 9
Yogyakarta
1920
KH. Ahmad Dahlan
10
Rapat Tahun Ke - 10
Yogyakarta
1921
KH. Ahmad Dahlan
11
Rapat Tahun Ke - 11
Yogyakarta
1922
KH. Ahmad Dahlan
12
Rapat Tahun Ke – 12
Yogyakarta
1923
KH. Ibrahim
13
Rapat Tahun Ke - 13
Yogyakarta
1924
KH. Ibrahim
14
Rapat Tahun Ke - 14
Yogyakarta
1925
KH. Ibrahim
15
Kongres Tahunan Ke - 15
Surabaya
1926
KH. Ibrahim
16
Kongres Tahunan Ke – 16
Pekalongan
1927
KH. Ibrahim
17
Kongres Tahunan Ke – 17
Yogyakarta
1928
KH. Ibrahim
18
Kongres Tahunan Ke – 18
Solo
1929
KH. Ibrahim
19
Kongres Tahunan Ke – 19
Minangkabau
1930
KH. Ibrahim
20
Kongres Tahunan Ke – 20
Yogyakarta
1931
KH. Ibrahim
21
Kongres Tahunan Ke – 21
Makassar
1932
KH. Ibrahim
22
Kongres Tahunan Ke –22
Semarang
1933
KH. Ibrahim
23
Kongres Tahunan Ke – 23
Yogyakarta
1934
KH. Hisyam
24
Kongres Tahunan Ke – 24
Banjarmasin
1935
KH. Hisyam
25
Kongres Tahunan Ke – 25
Jakarta
1936
KH. Hisyam
26
Kongres Tahunan Ke – 26
Yogyakarta
1937
KH. Mas Mansyur
27
Kongres Tahunan Ke – 27
Malang
1938
KH. Mas Mansyur
28
Kongres Tahunan Ke – 28
Medan
1939
KH. Mas Mansyur
29
Kongres Tahunan Ke – 29
Yogyakarta
1940
KH. Mas Mansyur
30
Kongres Tahunan Ke - 30
Purwokerto
1941
KH. Mas Mansyur
31
Muktamar Darurat
Yogyakarta
1944
Ki Bagus Hadikusuma
32
Silahturrahmi se – Jawa
Yogyakarta
1946
Ki Bagus Hadikusuma
33
Muktamar Ke - 31
Yogyakarta
1950
Ki Bagus Hadikusuma
34
Muktamar Ke – 32
Purwokerto
1953
Ki Bagus Hadikusuma
35
Muktamar Ke – 33
Yogyakarta
1956
Buya AR Sutan Mansur
36
Muktamar Ke – 34
Palembang
1959
H. M. Yunus Anis
37
Muktamar Ke – 35
Jakarta
1962
KH. Ahmad Badawi
38
Muktamar Ke – 36
Bandung
1965
KH. Ahmad Badawi
39
Muktamar Ke – 37
Yogyakarta
1968
1968
KH. Faqih Usman
KH. AR Fachruddin
40
Muktamar Ke – 38
Ujung pandang
1971
KH. AR Fachruddin
41
Muktamar Ke – 39
Padang
1974
KH. AR Fachruddin
42
Muktamar Ke – 40
Surabaya
1978
KH. AR Fachruddin
43
Muktamar Ke – 41
Surakarta
1985
KH. AR Fachruddin
44
Muktamar Ke – 42
Yogyakarta
1990
KHA. Azhar Basyir, M. A
45
Muktamar Ke – 43
Banda Aceh
1995
1998
Prof. Dr. H. M. Amien Rais
Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif
46
Muktamar Ke – 44
Jakarta
2000
Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif
47
Muktamar Ke – 45
Malang


2005
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin
48
Muktamar Ke – 46
Yogyakarta


2010
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

Menu Terkait